Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Tekeningen e.d. Tekeningen, plannen, foto’s, stalen, modellen, maquettes en bestekken hebben een benaderend karakter (inclusief maten) en kunnen ten allen tijde wijzigingen ondergaan. Deze worden steeds tijdelijk aan de opdrachtgever toevertrouwd en mogen noch afgetekend, noch overgenomen of aan derden medegedeeld worden en blijven eigendom van de ontwerper, verkoper, meubelmaker.

2. Offertes Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Prijzen, onder voorbehoud van afmetingen en eventuele wijzigingen in kleur en/of figuratie, zijn -behoudens anders luidend akkoord-30 dagen geldig. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Iedere bestelling aan ons overgemaakt krijgt slechts rechtsgeldigheid na onze ondertekening.

3. Prijzen Behoudens anders luidend akkoord is de opgegeven prijs een richtprijs, en kan naargelang de werkelijke leverings-en fabricatiekosten tot maximum 25% van de ramingprijs afwijken. Aanvullende werken/of orderwijzigingen tijdens de uitvoering, zullen in rekening worden gebracht aan het op dat ogenblik gangbare uurloon + verbruikte goederen (volgens onze prijslijst) en alle andere ontstane kosten. Alle BTW en taksen zijn in onze opgegeven prijs niet inbegrepen en zijn steeds ten laste van de klant.

4. Betalingen Betalingen dienen contant te gebeuren in Puurs. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

5. Bij niet naleving van betaling/levering Bij niet betaling van de gehele prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van de gerechtelijke intrestvoet verhoogd met 3%. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd binnen de 14 dagen (na een aangetekende ingebrekestelling), een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25 en een maximum van € 2500 aangerekend worden. Wij behouden ons dan het recht de werken in dezelfde mate stop te zetten en/of eventuele leveringen te blokkeren. Dit zonder dat men enig verhaal of schadevergoeding kan eisen. Ook al staan deze werken op strikte data. Op dat ogenblik worden alle openstaande rekeningen eisbaar. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

6. Leveringsdatum/plaatsing Leveringen/plaatsingen zullen uitgevoerd worden volgens het geldende tarief en op een vooraf overeengekomen datum. De levering/plaatsingsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot het eisen van een schadevergoeding.

7. Vervoer De goederen worden vervoerd met de grootste zorg, maar op risico van de koper/opdrachtgever. Tenzij de fout van de vervoerder zou bewezen zijn. Dit geldt voor alle vervoer, ook deze die franco tot op het gelijkvloers geleverd worden. De leveringsplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn met de vrachtwagen. Mocht dit niet het geval zijn, zullen wij de extra transportkosten of manipulaties in rekening brengen. Voor verticaal transport in een het gebouw, moet een voldoende grote lift ter beschikking worden gesteld. Is dit niet het geval dan wordt het hierdoor extra ontstane transport, de werkuren en de ontstane kosten in rekening gebracht.

8. Oponthoud Alle oponthoud, onderbrekingen en uren verlies die ons opgelegd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullende vergoeding hiervoor.

9. De ruimte De koper verbindt er zich toe tijdig de ruimte waar de plaatsing dient te gebeuren, te ontruimen zodat het werk zonder tijdverlies kan worden uitgevoerd. Indien de plaatsers zelf de locatie moeten ontruimen, alvorens de werkzaamheden kunnen beginnen, uitgezonderd indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de kosten voor deze ontruiming aangerekend worden. Een eventuele destructieve demontage gebeurt enkel op aanvraag en tegen meerprijs. De ruimte waarin gemonteerd wordt, moet droog en winddicht zijn. Elektrische stroom (230 V/16A) dient binnen redelijke afstand beschikbaar te zijn. Verlichting, water en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. Dit alles wordt gratis ter onzer beschikking gesteld.

10. Annulatie Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een bestelling, is er een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het betaalde voorschot met een minimum van 30% van het totale bedrag van de geannuleerde bestelling. Indien de bestelde goederen reeds geproduceerd zijn volgens de indicaties van de koper of opdrachtgever, kan de bestelling niet geannuleerd worden en is het volledige bedrag verschuldigd. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

11. Klachten Bij afhaling der goederen door de koper of opdrachtgever zelf, dienen de klachten op het ogenblik vóór het laden te gebeuren. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek Andere gebreken dienen ons binnen de 8 dagen na levering/plaatsing van het meubilair per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

12. Waarborg Nieuwe uitvoeringen (nieuwe meubels op maat): Als referentiedatum geldt de datum van plaatsing. Een waarborg vanaf aflevering voor 2 jaar tegen alle fabricagefouten. De waarborg dekt herstellingen en het eventueel vervangen van onderdelen. Met uitzondering van de eerste 6 maanden vallen de verplaatsings-, verzendings-of uurkosten ten laste van de gebruiker. Alle goederen en apparaten met eigen garantie en onderhoudsvoorschriften vallen buiten onze waarborg. De waarborg is enkel geldig bij normaal gebruik en onderhoud van de goederen. Gebruiksschade d.w.z. schade ontstaan door verkeerd of ondeskundig gebruik, oververhitting, overbelasting, het inwerken van vocht of water, bewerkingen door derden en aantasting van chemische agressieve middelen vallen ten allen tijde buiten de garantie, net als de gevolgen van extreme luchtvochtigheid en het natuurlijk ‘werken’ van het hout. De beoordeling of een klacht gebruiksschade is of om andere reden aangenomen kan worden voor deze waarborg, ligt uitsluitend en bindend bij de meubelmaker/fabrikant. De koper is niet gerechtigd vorderingen of schadevergoedingen van kosten te doen inzake deze waarborg. Onze vrijwaringspicht m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Bij restauratie of andere herstellingswerken kan geen waarborg gegeven worden omdat zeer vaak verder gewerkt moet worden op vroeger uitgevoerde ingrepen door derden (met verborgen of zichtbare gebreken) die door ons atelier onmogelijk kunnen gewaarborgd worden.

13. Betwistingen In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Meer informatie

Vraag uw gratis offerte aan.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Wij bezorgen u een gratis offerte.